اکلیل کوهی

گیاهان کاهش دهنده چربی و کلسترول خون

گل ختمی

گیاهان ضد سرفه

بابونه

گیاهان کاهش دهنده چربی و کلسترول خون

درخت نمدار

گیاهان خلط آور و قی آور

گل ماهور

گیاهان خلط آور و قی آور

سیر

گیاهان کاهش دهنده چربی و کلسترول خون

سرخه ولیک

گیاهان کاهش دهنده چربی و کلسترول خون

پنیرک

گیاهان ضد سرفه